Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2017 CARAVANCENTRUM KARSTEN

Artikel 1: inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden van Caravancentrum Karsten zijn bij uitsluiting van (iedere) andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst waar Caravancentrum Karsten partij bij is, behoudens indien daarvan expliciet en schriftelijk van wordt afgeweken. Het gebruik of van toepassing zijn van andere algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: algemeen

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) Caravancentrum Karsten of Karsten; VOF Caravancentrum Karsten, gevestigd aan de Noorderdracht 59A te Oosterblokker en ingeschreven onder k.v.k nr. 37.15.78.65.

(b) de zaak: de tijdelijk te bewaren caravan, camper, vouwwagen, boot en/of soortgelijke objecten;

(c) stallingnemer: diegene die de zaak in bewaring heeft gegeven aan Karsten;

(d) de stalling(ruimte): de stalling van Caravancentrum Karsten;

(e) het haal- en breng plein: het met camera’s beveiligde haal en breng plein met ophaal- en retour vakken gelegen achter de elektrisch beveiligde toegangspoort van Caravancentrum Karsten.

2.2 Stallingnemer dient zich te allen tijde (onder meer bij het (terug)brengen en ophalen van de zaak) te houden aan de openingstijden zoals door Karsten aan eerstgenoemde is/wordt medegedeeld. De openingstijden zijn verdeeld in openingstijden voor het hoogseizoen en openingstijden voor het laagseizoen. De actuele openingstijden zijn vermeld op de website www.caravancentrumkarsten.nl. Tijdens zon- en feestdagen is het kantoor en de stalling van Caravancentrum Karsten gesloten en is er geen toegang voor stallingnemer, dit zelfde geldt voor de periode van 24 december tot en met 1 januari van enig jaar.

2.3 Bij overschrijding door stallingnemer van deze openingstijden, is stallingnemer aan Karsten onmiddellijk verschuldigd alle daaruit voortvloeiende (arbeids-) kosten en schade zijdens Karsten.

2.4 Stallingnemer is verplicht om voorafgaande aan een bewaarneming, Caravancentrum Karsten in het bezit te (doen) stellen van de correcte en volledige naam, het adres en het telefoonnummer van stallingnemer, alsmede het kenteken, het type, het merk en de lengte van de zaak. Deze worden bij inschrijving vermeld op het “Inschrijfformulier stalling”. Bij een wijziging van een van deze gegevens dient stallingnemer dit direct schriftelijk mede te delen aan Karsten. Tevens is stallingnemer verplicht zich bij inschrijving met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

2.5 De stallingperiode vangt aan op de eerste dag waarop de zaak door Karsten in bewaarneming wordt genomen en eindigt op de overeengekomen datum, welke ook is terug te vinden op het Inschrijfformulier stalling.

2.6 De stallingperiode wordt nadien stilzwijgend en onder dezelfde voorwaarden met dezelfde periode verlengd, tenzij de bewaarneming van de zaak door stallingnemer of Karsten uiterlijk twee maanden vóór de volgende stallingperiode, schriftelijk aan de andere partij is opgezegd. Stallingnemer is verplicht om de zaak uiterlijk op de laatste dag van de stallingperiode op te halen c.q. te verwijderen uit de stalling, bij gebreke waarvan het Karsten is toegestaan dat voor rekening en risico van stallingnemer te doen.

2.7 Karsten bepaalt de plaats van de stalling en is bevoegd om de zaak binnen de stalling te verplaatsen. Caravancentrum Karsten stalt zaken op het terrein of in loodsen gelegen bij de hoofdvestiging aan de Noorderdracht 59a en in de loods welke zich aan de overkant van de weg op nummer 56a bevindt. Karsten zal de zaak nooit naar andere locaties transporteren, tenzij u hier nadrukkelijk om heeft verzocht en toestemming voor heeft gegeven.

2.8 De bewaarneming en de stallingplaats van de zaak is persoonsgebonden en is zijdens stallingnemer niet overdraagbaar aan een ander/derde. Onderhuur of bruikleen van de zaak is gedurende de bewaarneming niet toegestaan.

2.9 Zonder voorafgaande toestemming van Karsten is het stallingnemer niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot en/of zich te bevinden in de stallingruimte van Karsten.

2.10 Het is stallingnemer verboden zodanig te handelen en/of na te laten dat dit tot schade jegens (zaken van) Karsten en/of (een) derde(en) leidt, of zou kunnen leiden.

2.11 Ten aanzien van handelen en/of nalaten van stallingnemer, dat op welke manier dan ook de veiligheid van (zaken van) Caravancentrum Karsten en/of (een) derde(en) in gevaar brengt, of zou kunnen brengen, kunnen door Karsten zonder overleg en voor rekening en risico van stallingnemer, de noodzakelijke voorzieningen worden getroffen.

Artikel 3: gebruiksregels

3.1 De stallingnemer kan de zaak in de periode van 1 maart tot 1 november terugnemen c.q. ophalen mits deze ten minste 24 uur van tevoren en met in achtneming van de hierboven bedoelde openingstijden, de navolgende mededeling doet aan Karsten, zijnde: de naam en deugdelijke aanduiding van de zaak, dag en uur/tijdstip van ophalen van de zaak, alsmede het kenteken en het merk van de zaak. Aanvraag kan telefonisch, per e-mail of via de website www.caravancentrumkarsten.nl. Voor ophalen op zondag geldt dat deze mededeling minimaal 48 uur van te voren dient te geschieden. Stallingnemer kan de zaak in deze periode te allen tijde zonder vooraankondiging terug in stalling brengen, met in achtneming van de hierboven bedoelde openingstijden.

3.2 Van 1 november tot 1 maart is de zaak door stallingnemer niet verkrijgbaar indien dit van te voren niet expliciet door stallingnemer is doorgegeven aan de Karsten. Heeft stallingnemer de zaak in deze periode nodig, dan dient dit vóór 1 oktober, of bij het in stalling plaatsen indien dit later is dan 1 oktober, aan Karsten te zijn doorgegeven. Gebeurt dit later of niet, kan het zijn dat de zaak reeds voor de winter is opgeborgen. Het is voor stallingnemer dan niet meer mogelijk de zaak uit de stalling te halen of toegang tot de zaak te verkrijgen.

3.3 De stallingnemer kan de zaak in de periode van 1 november tot 1 maart uitsluitend ophalen of terug in stalling brengen op een vaste dag en tijdstip, welke minimaal een week van te voren dient te zijn afgesproken met Karsten.

3.4 Met in achtneming van de hierboven vermelde openingstijden, is het stallingnemer uitsluitend toegestaan om de zaak op het haal- en brengplein op te halen of terug te brengen. De stallingloodsen zijn afgesloten en de rest van het terrein is verboden toegang en beveiligd middels een camerasysteem.

3.5 Het haal- en breng plein is beveiligd middels een tag-systeem, waarvan de stallingnemer voor het verkrijgen van toegang tot dit terrein, immer gebruik dient te maken. Stallingnemer dient een tag af te halen bij Caravancentrum Karsten en daarvoor aan laatstgenoemde een borg van € 30,00 te voldoen. De tag blijft te allen tijde eigendom van Caravancentrum Karsten. Bij onbruikbaarheid door toedoen van stallingnemer of verlies van de tag, dient stallingnemer voor eigen rekening een nieuwe tag af te halen bij Karsten. Bij een correcte opzegging van de overeenkomst en het in goede staat retourneren van de tag, ontvangt stallingnemer € 30,00 borg retour. Indien stallingnemer niet of onjuist gebruik maakt van het tag-systeem, dan is alle eventuele schade die hier uit voortvloeit jegens Karsten of derden voor rekening en risico van stallingnemer.

3.6 Het is stallingnemer niet toegestaan de tag aan een derde af te geven of over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caravancentrum Karsten.

3.7 Bij het openen en sluiten van de elektronische toegangspoort is stallingnemer verplicht er op toe te zien dat alleen hij/zij toegang tot het haal- en breng plein verkrijgt. Het is ten strengste verboden om derden toegang tot het terrein te verschaffen.

3.8 Bij beëindiging van de overeenkomst dient stallingnemer onmiddellijk en onvoorwaardelijk de tag te retourneren aan Caravancentrum Karsten. De tag is zonder opgaaf van reden door Caravancentrum Karsten, immer direct opeisbaar.

3.9 Alle handelingen en bewegingen op het haal- en breng plein alsmede de rest van het stallingterrein worden middels een camerasysteem vastgelegd. Dit ter beveiliging van uw en onze objecten. Stallingnemer verklaart hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.

3.10 Het is Caravancentrum Karsten toegestaan om stallingnemer de toegang tot het haal- en breng plein en/of de stalling (gedeeltelijk) te ontzeggen indien daarvoor voor Karsten een redelijk belang bestaat.

3.11 De zaak wordt uitsluitend voor risico van stallingnemer geplaatst op het haal- en breng plein.

3.12 Uitsluitend indien uiterst noodzakelijk is het stallingnemer toegestaan om gedurende de bewaarneming de gestalde zaak – zo beperkt mogelijk – te betreden en/of te gebruiken.

3.13 Stallingnemer is verplicht om voorafgaande aan de bewaarneming het navolgende te hebben verwijderd en tijdens de bewaarneming verwijderd te houden, uit de zaak: (brand-) gevaarlijke, schadelijke, explosieve, verontreinigde en/of illegale stoffen en/of zaken, waaronder gasflessen, zelfontbrandende producten/stoffen en dergelijke.

3.14 Het is stallingnemer verboden om de zaak zodanig te voorzien van beveiliging zoals sloten, dat het voor Karsten onmogelijk is om de zaak in de stallingruimte te verplaatsen.

3.15 Het is stallingnemer niet toegestaan om zelf de zaak in de stallingruimte te (laten) verplaatsen.

3.16 Het is stallingnemer niet toegestaan om in de stalling of op het parkeerterrein onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te verrichten, alsmede verkoopacties te ondernemen.

3.17 Na stalling is het niet mogelijk de stallingruimte te betreden. Dit geldt ook wanneer stallingnemer spullen naar het gestalde object wil brengen of er uit wil verwijderen.

Artikel 4: betaling en tekortkoming

4.1 De door de stallingnemer aan Caravancentrum Karsten verschuldigde stallingprijs is inclusief BTW en wordt berekend aan de hand van de totale lengte van de zaak op basis van de lengte daarvan in centimeters. Dit is de lengte inclusief dissel en eventuele fietsendrager en zal door Karsten worden opgemeten bij inschrijving.

4.2 De stallingprijs dient stallingnemer bij aanvang van de bewaarneming te voldoen aan Karsten en dient voorts binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

4.3 Stallingnemer is verplicht om alle betalingen uit hoofde van de overeenkomst tijdig en zonder opschorting, verrekening en/of korting, te voldoen aan Karsten. Restitutie van de betaalde stallingprijs vindt nimmer plaats. Het is stallingnemer eerst toegestaan de zaak op te halen of (terug) te brengen zodra openstaande betalingen volledig en onvoorwaardelijk zijn voldaan aan Caravancentrum Karsten.

4.4 De actuele stallingtarieven zijn gepubliceerd op de website van Karsten: www.caravancentrumkarsten.nl.

4.5 Het is Karsten toegestaan om stallingtarieven en stallingprijzen jaarlijks te wijzigen c.q. te verhogen volgens het prijsindexcijfer van gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek van het voorafgaande jaar, dan wel volgens een naar eigen inzicht van de Karsten te bepalen berekening. Indien deze wijziging schriftelijk wordt afgewezen door stallingnemer jegens Karsten, dan kan stallingnemer uiterlijk tot de aanvang van en tevens per de volgende stallingperiode, de bewaarneming schriftelijk beëindigen.

4.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is stallingnemer onmiddellijk en van rechtswege in verzuim. Alsdan is stallingnemer aan Karsten vanaf de vervaldag wettelijke rente, vermeerderd met 2% contractuele rente over de hoofdsom, verschuldigd.

4.7 In geval van verzuim ter zake van een betaling of anderszins, is stallingnemer aan Karsten volledige vergoeding verschuldigd van alle kosten zijdens Karsten in en buiten rechte verband houdende met de invordering.

4.8 Onverminderd het recht om nakoming te vorderen, geeft een tekortkoming in de nakoming door stallingnemer, Karsten de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst terstond te ontbinden. In dat geval is stallingnemer aan Karsten onmiddellijk vergoeding van alle openstaande vorderingen, kosten en schade van Karsten, verschuldigd.

4.9 Caravancentrum Karsten is gerechtigd de zaak van stallingnemer onder zich te houden en afgifte op te schorten, totdat stallingnemer al zijn verplichtingen jegens Karsten heeft voldaan, waaronder vergoeding van kosten betrekking hebbende op dit retentierecht van Karsten.

4.10 Indien stallingnemer – na door Karsten per aangetekend schrijven te zijn aangemaand – zes maanden na datum van dit aangetekend schrijven de verschuldigde betaling niet heeft voldaan aan Karsten en tevens de periode van de overeenkomst waarop het verschuldigde bedrag betrekking heeft, is verlopen, wordt stallingnemer geacht afstand te hebben gedaan van de zaak en heeft Karsten het recht om de zaak van stallingnemer te (doen) verkopen. Caravancentrum Karsten heeft alsdan het recht uit de opbrengst van deze verkoop de volledige vordering op stallingnemer, te verhalen.

Artikel 5: aansprakelijkheid

5.1 De bewaarneming van de zaak is voor eigen rekening en risico van stallingnemer. De zaak wordt bewaard in een afgesloten ruimte.

5.2 Stallingnemer dient de zaak met toebehoren in de stallingruimte afdoende en deugdelijk te verzekeren tegen voorkomende omstandigheden, zoals, maar niet gelimiteerd tot, schade, brand en diefstal.

5.3 Caravancentrum Karsten is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade aan de zaak en/of stallingnemer of aanverwante personen (wegens bijvoorbeeld brand, storm, glasschade, vernieling, diefstal en dergelijke). Uitgezonderd is de situatie dat sprake is van aangetoonde opzet of grove schuld zijdens Karsten.

5.4 Stallingnemer is jegens Karsten aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade door toedoen van stallingnemer toegebracht aan (zaken van) Karsten, aanverwante personen en/of (een) derde(n) (zoals ten gevolge van veroorzaakte brand). Stallingnemer dient alle daaruit voortvloeiende kosten en schade onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk te vergoeden aan Karsten respectievelijk de derde(n).

5.5 Stallingnemer vrijwaart Caravancentrum Karsten van aanspraken van stallingnemer en/of van (een) derde(n), wegens brand, schade, verlies of anderszins.

5.6 Met inachtneming van de wet en in aanvulling daarop wordt onder overmacht eveneens verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Karsten geen invloed kan uitoefenen en waardoor Karsten niet in staat is de verplichtingen na te komen. Alsdan staat het Karsten vrij de verplichtingen (jegens stallingnemer) op te schorten.

5.7 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Karsten niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden en zijn zij over en weer geen (schade-) vergoeding verschuldigd.

5.8 Indien Karsten bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk de verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, dan is Karsten gerechtigd voor dat deel afzonderlijk een factuur te zenden aan stallingnemer en is laatstgenoemde daarvan betaling verschuldigd.

5.9 Indien stallingnemer (bij het terugnemen c.q. ophalen) niet tijdig kan beschikken over de zaak, al dan niet door toedoen van Karsten, dan is Karsten nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens stallingnemer.

Artikel 6: geschillen

6.1 Op de tussen stallingnemer en Caravancentrum Karsten gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen stallingnemer en Caravancentrum Karsten mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Alkmaar.

 • Donderdag 5 oktober vanaf 11:00uur GESLOTEN!

  Geachte relatie, Wij zijn donderdag 5 oktober 2023 vanaf 11:00uur gesloten in verband met ons bezoek aan de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht. Dit betekent dat de werkplaats, het kantoor en de caravanma ...

  Lees meer
 • Koningsdag 2023: Gesloten

  Op Koningsdag, donderdag 27 april a.s. zijn wij de hele dag GESLOTEN! Dit betekent dat wij telefonisch niet bereikbaar zijn en dat zowel het kantoor, als ook de werkplaats en de caravanmakelaardij gesloten z ...

  Lees meer
 • Openingstijden Feestdagen 2022/2023

  Het is inmiddels alweer half december en daarmee nadert 2022 zijn einde. Daarom willen wij u bij deze graag informeren over onze Kerstsluiting. Wij zijn vrijdag 23 december 2022 tot en met zondag 8 januari 202 ...

  Lees meer
 • VACATURE: Word jij onze nieuwe Caravan- & Campermakelaar?

  Karsten Caravanmakelaardij is een unieke speler in de caravan en campermarkt. Wij waren de eerste échte caravanmakelaar in Nederland en zijn nu ruim 15 jaar actief als verkoopbemiddelaar voor caravans. Campers ...

  Lees meer

Nieuwsbrief ontvangen?