Privacy

Privacy Statement Caravancentrum Karsten

Inleiding

Karsten Caravancentrum is een organisatie die stalling diensten en onderhoud aanbiedt voor caravans en campers. Daarnaast heeft Caravancentrum Karsten een tak die zich bezighoudt met verkoopbemiddeling voor caravans en campers en die software ontwikkelt en ter beschikking stelt aan haar klanten. De bemiddelingsdiensten worden aangeboden onder de naam Karsten Caravanmakelaardij en de ontwikkelde software wordt onder de naam Caravanmakelaaronline.nl aan de afnemers aangeboden. De klanten van caravanmakelaaronline.nl bestaan uit particulieren en organisaties die makelaarsdiensten aanbieden. Caravanmakelaaronline.nl en Karsten Caravanmakelaardij zijn onderdeel van Caravancentrum Karsten en worden hierna aangeduid als “Caravancentrum Karsten”. Voor de ontwikkeling en hosting van haar software maakt Caravancentrum Karsten gebruik van derden partijen.

Caravancentrum Karsten, is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals klanten, gebruikers en bezoekers van onze producten en website) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘AP’). Bij persoonsgegevens gaat het om alle (herleidbare) informatie over een persoon. In dit privacystatement (hierna: ‘privacystatement’) wordt uitgelegd op welke wijze de Caravancentrum Karsten uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en met welk doel. Het zijn en blijven úw persoonsgegevens. Uw privacy is zowel voor uzelf als voor de Caravancentrum Karsten van groot belang.

Verantwoordelijke en verwerker

Caravancentrum Karsten is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van haar bezoekers, klanten en gebruikers.

Als klant, bezoeker, gebruiker of in een andere (persoonlijke) hoedanigheid verstrekt u op wettelijke basis, op grond van een overeenkomst of bijvoorbeeld met uw toestemming persoonsgegevens aan de Caravancentrum Karsten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Caravancentrum Karsten, alsook door de medewerkers van Caravancentrum Karsten en in sommige gevallen door Caravancentrum Karsten ingehuurde derden.

In sommige gevallen wordt de software van Caravancentrum Karsten door andere organisaties gebruikt, onze klanten (particulieren en caravan- en campermakelaars). Maakt u gebruik van onze software die door een klant van ons is aangeschaft of afgenomen wordt dan is onze klant de verantwoordelijke van de door haar verzamelde persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Caravancentrum Karsten deze persoonsgegevens in opdracht van haar klant als verwerker verwerken. Als verwerker zal Caravancentrum Karsten naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Caravancentrum Karsten verwerkt verschillende (soorten en categorieën) persoonsgegevens ter uitvoering van haar wettelijke taken, onder andere op basis van het bij of krachtens de met haar klanten bepaalde, relevante werkzaamheden en activiteiten op grond van contractuele verplichtingen. Dit geldt ook in het geval u zelf (telefonisch) contact opneemt met de Caravancentrum Karsten of door het invoeren en versturen van uw gegevens via de contactmogelijkheden op de website van de Caravancentrum Karsten. Caravancentrum Karsten verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement, tenzij de Caravancentrum Karsten hiervoor van tevoren uw toestemming heeft verkregen.

Welke persoonsgegevens Caravancentrum Karsten van u verwerkt hangt af van de relatie die u met de Caravancentrum Karsten heeft. Bij de verwerking van gegevens door Caravancentrum Karsten kan worden gedacht aan de volgende soorten en categorieën van persoonsgegevens, zowel voor de klanten als voor gebruikers van Caravancentrum Karsten:

● basisgegevens, zoals naam-, adres-, woonplaats- of bedrijfsgegevens

● telefoonnummers;

● overige contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres of andere adressen voor elektronische communicatie;

● toegangs- of identificatiegegevens, bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord, klantnummers;

● financiële gegevens, zoals rekeningnummer;

● gegevens betreffende uw bezoek aan de website van Caravancentrum Karsten of website die onder de Caravancentrum Karsten groep vallen en het gebruik van de daarop beschikbaar gestelde tools;;

● gegevens ten behoeve van werving- en selectieprocedures;

● gegevens ten behoeve van de communicatieactiviteiten van Caravancentrum Karsten, de verzending van berichten en gepersonaliseerde nieuwsberichten;

● alle overige persoonsgegevens die aan Caravancentrum Karsten worden verstrekt of die Caravancentrum Karsten kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals verder in dit privacystatement worden vermeld.

Doel verwerking persoonsgegevens

Caravancentrum Karsten is een organisatie die online makelaarsdiensten en aanbiedt en die software ontwikkelt via haar eigen platform. Dit platform faciliteert particuliere verkopers en caravanmakelaars. Particulieren kunnen zelf hun object via caravanmakelaaronline.nl te koop aanbieden en profiteren van automatische doorplaatsing naar diverse portalen, een productvideo voor hun socials en veilige betaling via Notarieel Betalen.

Voor de caravan makelaars is een compleet softwarepakket in het platform ontwikkeld waarmee het beheer van bemiddelingsopdrachten kan worden geregeld.

De doeleinden waarvoor de Caravancentrum Karsten uw persoonsgegevens verwerkt, hangen nauw samen met haar relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. De in dit privacystatement genoemde (soorten en categorieën) persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden door Caravancentrum Karsten worden gebruikt, te weten:

● het uitvoeren van haar contractuele verplichtingen met klanten;

● advisering en verwijzing;

● het voldoen aan en naleven van juridische en wettelijke verplichtingen;

● kwaliteitsbevordering;

● interne en externe communicatieactiviteiten;

● informatievoorziening;

● werving en selectie (sollicitatie);

● voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van haar website of om de website te analyseren en te verbeteren;

● het uitvoeren van taken in opdracht van haar klanten.

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Caravancentrum Karsten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen, bedoeld en vastgelegd in artikel 6 van de AVG:

- het voldoen aan een wettelijke verplichting;

- de uitvoering van een overeenkomst;

- verkregen toestemming van betrokkene(n);

- gerechtvaardigd belang.

Met wie deelt de Caravancentrum Karsten persoonsgegevens?

Caravancentrum Karsten schakelt derden in voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Hierbij valt te denken aan het afnemen van diensten van een IT-leverancier (waaronder, maar niet beperkt tot; ontwikkeling van software, beveiligingstesten en hosting), van een leverancier voor communicatiediensten of partners die diensten van Caravancentrum Karsten verkopen of ter beschikking stellen. Deze derde partijen zijn zogenaamde ‘verwerkers’. In geen geval verkoopt Caravancentrum Karsten uw persoonsgegevens aan derden.

Indien door Caravancentrum Karsten ingeschakelde derde partijen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze gegevens namens en in opdracht van de Caravancentrum Karsten verwerken, wordt een zogenaamde verwerkersovereenkomst tussen Caravancentrum Karsten en deze derden gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Caravancentrum Karsten legt de in dit privacystatement genoemde verplichtingen op basis van de AVG dus ook contractueel op aan derden die worden ingeschakeld bij het uitvoeren van haar wettelijke taken, relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Op deze manier waarborgt Caravancentrum Karsten dat ook een derde partij passende maatregelen neemt om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd, verwerking plaatsvindt enkel voor de in dit privacystatement genoemde doelen en uitsluitend op basis van de bijbehorende grondslagen.

Daarnaast kan Caravancentrum Karsten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Caravancentrum Karsten kan ten slotte ter uitvoering van haar contractuele verplichtingen ook persoonsgegevens verstrekken aan en delen met derden, bijvoorbeeld de raad voor rechtsbijstand en overige bevoegde instanties of organisaties. Deze derde partijen zijn zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijken’. Zij zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en verwerken uw gegevens voor eigen doeleinden. Caravancentrum Karsten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het is raadzaam om het privacybeleid van deze derden door te lezen.

Beveiliging persoonsgegevens

Caravancentrum Karsten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Caravancentrum Karsten kan niet genoeg benadrukken dat het hierbij gaat om de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens tegen o.a. verlies, vernietiging, ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik. De zorgvuldigheid die Caravancentrum Karsten betracht bij het omgaan met uw persoonsgegevens brengt met zich mee dat binnen Caravancentrum Karsten enkel daartoe geautoriseerde personen bevoegd zijn om uw gegevens in te zien en te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel in Nederland verwerkt, en in ieder geval altijd in overeenstemming met Nederlandse en Europese wetgeving. Caravancentrum Karsten zal uw persoonsgegevens in beginsel niet verstrekken aan organisaties of instellingen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd tenzij deze zich houden aan de Europese en Nederlandse privacywetgeving, waaronder de GDPR en AVG.

Caravancentrum Karsten draagt er zorg voor dat afspraken over afdoende beveiligingsmaatregelen worden vastgelegd in een (verwerkers)overeenkomst met door haar ingeschakelde derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Caravancentrum Karsten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen van onze verwerking en met inachtneming van gestelde termijnen in wet- en regelgeving. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen voor Caravancentrum Karsten verschillende (wettelijke of contractuele) bewaartermijnen gelden.

Privacyrechten betrokkenen

Met de AVG wordt een uitbreiding gegeven aan bestaande privacyrechten van betrokkenen. Caravancentrum Karsten gaat veilig en zorgvuldig om met uw gegevens. De persoonsgegevens die Caravancentrum Karsten gebruikt, zijn en blijven van u. Uw verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan Caravancentrum Karsten via onderstaande contactgegevens. Caravancentrum Karsten merkt op dat deze rechten niet absoluut zijn. Er wordt bij ieder individueel verzoek een afweging gemaakt tussen de contractuele en wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden van Caravancentrum Karsten en uw rechten als betrokkene. Caravancentrum Karsten hoeft niet aan een verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of wanneer haar dit een onevenredige inspanning kost.

Uw verzoeken, zoals hiervoor bedoeld, kunt u onder vermelding van het onderwerp ‘uitoefenen privacyrechten betrokkenen’ richten aan:

Caravancentrum Karsten

Noorderdracht 59a

1696 AC Oosterblokker

of

E-mailadres: info@caravanmakelaardij.nl

Bepaalde gegevens kunt u als klant of gebruiker via het online portaal van Caravancentrum Karsten zelf inzien, rectificeren (wijzigen) of verwijderen.

Om zeker te zijn dat Caravancentrum Karsten op basis van uw verzoek de gevraagde persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, kan het voorkomen dat u ter verificatie wordt gevraagd om een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs over te leggen, waarbij uw BSN-nummer en uw pasfoto zijn afgeschermd. Caravancentrum Karsten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Caravancentrum Karsten kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen (‘like’, ‘share’ of ‘tweet’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Caravancentrum Karsten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die mediakanalen is dus voor uw eigen risico. Voordat u van soortgelijke diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacybeleid van die derden door te lezen.

Privacybeleid Youtube

Caravancentrum Karsten, is verantwoordelijk voor de inhoud van haar youtube-pagina.

Bij het bezoeken van onze pagina verzamelt YouTube als verwerkingsverantwoordelijke persoonlijke gegevens van de gebruiker, bijvoorbeeld via cookies. Een dergelijke verzameling van gebruikersgegevens door YouTube kan ook plaatsvinden, zelfs als de gebruiker niet is ingelogd of geregistreerd bij YouTube. Informatie over de gegevensverzameling en het verdere gebruik door YouTube vindt u in het privacybeleid en Algemene voorwaarden van YouTube.

Welke gebruikersgegevens YouTube verzamelt, is Caravancentrum Karsten niet bekend. Caravancentrum Karsten krijgt geen volledige toegang tot dergelijke verzamelde gebruikersgegevens of gebruikersprofielen. Caravancentrum Karsten heeft alleen toegang tot openbare profielinformatie. Welke informatie je openbaar deelt, kun je aanpassen via je YouTube-instellingen.

Caravancentrum Karsten ontvangt van YouTube anonieme statistieken over het gebruik van onze pagina. De volgende anonieme informatie wordt bijvoorbeeld aan Caravancentrum Karsten verstrekt:

• Volger: aantal personen dat Caravancentrum Karsten volgt – inclusief groei en ontwikkeling over een bepaald tijdsbestek.

• Bereik: Aantal mensen dat een specifieke bijdrage ziet. Aantal interacties op een bericht. U kunt bijvoorbeeld afleiden welke inhoud in de community beter is dan andere.

• Advertentieprestaties: hoeveel kost Caravancentrum Karsten per klik? Hoeveel mensen hebben een advertentie gezien?

• Demografie: gemiddelde leeftijd bezoekers, geslacht, woonplaats, taal.

Die statistieken worden gebruikt om onze YouTube-onlinecontent gestaag te verbeteren en om beter in te spelen op de interesses van onze gebruikers. We kunnen statistische gegevens niet koppelen aan de profielen van onze fans of individuele gebruikers. Via je YouTube-instellingen kun je bepalen in welke vorm je gerichte advertenties laat zien.

Caravancentrum Karsten ontvangt via YouTube persoonlijke gegevens als u uw gegevens actief doorstuurt door een persoonlijk YouTube-bericht te verzenden. We gebruiken de verstrekte gegevens (bijv. naam, achternaam) om te reageren op uw vraag door onze klantenondersteuning. Hiervoor worden uw gegevens opgeslagen in ons CRM-systeem. Caravancentrum Karsten ontvangt ook via YouTube persoonsgegevens van u als u een vooraf ingevuld webformulier gebruikt. Dit formulier gebruikt gegevens van uw profiel. Om de gegevens naar ons te verzenden, moet u actief op een verzendknop klikken.

Verder gebruikt ons platform de Youtube API voor het uploaden en tonen van Youtube video's, deze API verzamelt ook gebruikersgegevens. Voor informatie over de Youtube API gegevensverzameling kunt u meer informatie vinden in het privacybeleid en Algemene voorwaarden van YouTube.

Wijzigingen privacystatement

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen in de techniek of in wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zal Caravancentrum Karsten u daarover informeren via de website. Het meest actuele privacystatement vindt u op de website www.caravanmakelaaronline.nl/privacystatement, waarbij de datum van de laatste wijziging is aangegeven. Het is raadzaam om de website van Caravancentrum Karsten met enige regelmaat te raadplegen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Vragen & contact

Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacystatement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop Caravancentrum Karsten met uw persoonsgegevens omgaat, dan komt Caravancentrum Karsten graag met u via voornoemde gegevens in contact. Caravancentrum Karsten streeft ernaar om met u in onderling overleg tot een passende oplossing te komen. Lukt dat niet, blijft u ontevreden over de wijze waarop Caravancentrum Karsten omgaat met uw persoonsgegevens of bent u het niet eens met de uitkomst van of reactie op uw verzoek, dan kunt u als vervolgstap contact opnemen met onder andere de AP.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd en vastgesteld op 23 maart 2023.

 • Koningsdag GESLOTEN

  Op zaterdag 27 april vieren wij Koningsdag en is ons bedrijf gesloten. Ophalen en terugbrengen van objecten is wel mogelijk, mits uiteraard tijdig een ophaalverzoek is ingediend. Maandag 29 april staan wij weer ...

  Lees meer
 • Donderdag 5 oktober vanaf 11:00uur GESLOTEN!

  Geachte relatie, Wij zijn donderdag 5 oktober 2023 vanaf 11:00uur gesloten in verband met ons bezoek aan de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht. Dit betekent dat de werkplaats, het kantoor en de caravanma ...

  Lees meer
 • Koningsdag 2023: Gesloten

  Op Koningsdag, donderdag 27 april a.s. zijn wij de hele dag GESLOTEN! Dit betekent dat wij telefonisch niet bereikbaar zijn en dat zowel het kantoor, als ook de werkplaats en de caravanmakelaardij gesloten z ...

  Lees meer
 • Openingstijden Feestdagen 2022/2023

  Het is inmiddels alweer half december en daarmee nadert 2022 zijn einde. Daarom willen wij u bij deze graag informeren over onze Kerstsluiting. Wij zijn vrijdag 23 december 2022 tot en met zondag 8 januari 202 ...

  Lees meer

Nieuwsbrief ontvangen?